Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Tu znajdziesz więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, kiedy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Jeśli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i finalnie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wspomniany wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego pilnowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest problem z codziennym kontrolowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]